ימי הולדת

כבר בתלמוד הירושלמי מוזכר יום ההולדת כראש השנה הפרטי של האדם, בו מזלו של האדם שולט ועוזר לו.
על מעלתו הנשגבה של יום ההולדת דרשו רבים מרבותינו ואף נתנו עצות לאדם כיצד עליו לציין יום זה.
רבינו יוסף חיים (הבן איש חי) כתב שיש הנוהגים לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב וסימן יפה הוא, "וכן נוהגים בביתנו".
כמו"כ הרבי מליובאוויטש ציין באחת מהתוועדויותיו שיש לאדם לנצל את יום ההולדת בהוספת קדושה (עלייה לתורה, תוספת צדקה, תוספת כוונה בתפילה, תוספת לימוד תורה, התחזקות במצוות, ועוד).
החת"ם סופר מציין כי אברהם אבינו ע"ה היה נוהג לעשות משתה כל שנה ביום מילתו של יצחק.

מערכת 'בינה לעתים' כוללת מסך 'ימי הולדת' מהודר, בו מוצגים ימי ההולדת הקרבים של חברי בית הכנסת והקהילה.
המסך תורם לחיזוק הקשר בין החברים בבית הכנסת, וכן מאפשר לגבאי לזכות את החבר בעליה או בברכה בשבת הקודמת לה, כפי מנהג החסידים.